งานเกษียณอายุราชการ 2560

รูปกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง การวางแผนชีวิตรับเกษียณ โดย รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก บรรยายพิเศษเรื่อง สุขใจ..วัยเกษียณ นอกจากนี้ยังมีพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมีผู้เกษียณอายุราชการ ถึง 24 ท่าน ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจ รวมถึงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบของทีระลึกเพื่อเป็นการยกย่องยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดร่วมกันรดน้ำแสดงมุทิตาคาราวะ ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1.นางสาวอัมรา เชื้อชาญ 2.นางสาวยุพา ตองอ่อน 3.นายสมชาย โอฬารกนก 4.นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 5.นายถวัลย์ มุขจินดา 6.นางสาวมาลี น้อยไร่ภูมิ 7.นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์ 8.นางสาวปราณี มีศิริสุข 9.นางสาววรรณา อาจณรงค์ 10.นางสาวพรชนิตว์ เฉลิมพานิชย์ชัย 11.นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ 12.นางไพจิตร ใจหาญ 13.นางพัฒนาพร เทียมเมือง 14.นายวันชัย อิงปัญจลาภ 15.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง 16.นายหอมกุ่น กสิวิทย์ 17.นายจิรัฏฐ์ จิระวรนิธิกูล 18.นายกุหรั่ง สุปินราช 19.นายเสวก ตันเจริญ 20.นายจำปี ทันใจ 21.นายสุเชษฐ์ ฉินทอง 22.นางศรีไพร เอี่ยมชม 23.นายจำรัส จันทร์ผ่อง 24.นางน้อย วันชัย